Deze privacyverklaring is opgesteld op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

1. De verwerking van uw gegevens

 • Cheryl Steffens, eigenaar van CSS juridisch advies verwerkt uw gegevens ten behoeve van juridische advisering, het inwinnen van informatie, juridische documenten of het opstellen van juridische documenten.

 

 • CSS juridisch advies verwerkt de volgende gegevens:
  • Naam
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer
  • Adres
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mail adres
  • Rekeningnummer
  • Identiteitsbewijs

 

2. Doel verwerking gegevens

 • het opstellen van juridische documenten;
 • het inwinnen van informatie bij derden ten behoeve van advisering of het opstellen van juridisch documenten;
 • in het geval wanneer er sprake is van een schadeclaim met betrekking tot een vertraging of annulering bij een luchtvaartmaatschappij is het enkel noodzakelijk dat er een kopie van een paspoort wordt verstrekt ter controle van het documentnummer en het uitgegeven ticket. De foto en het Burger Servicenummer mogen afgeschermd worden ter voorkoming van identiteitsfraude.

 

3. Rechtsgrond verwerking gegevens

 • CSS juridisch advies zal enkel gebruik maken van uw gegevens nadat u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend via de website www.cssjuridischadvies.nl, per e-mail via info@cssjuridischadvies.nl of schriftelijk via een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier.

 

4. Middelen verwerking gegevens

 • Op alle gegevensdragers ten kantore van CSS juridisch advies kunnen uw gegevens verwerkt worden. Hieronder vallen mobiele telefoons, laptops en tablets die eigendom zijn van CSS juridisch advies.nl;
 • De fysieke dossiers worden vergrendeld in dossierkasten.

 

5. De bewaartermijn van uw gegevens

 • Na het verstrijken van de minimale wettelijke bewaartermijn worden uw gegevens verwijderd uit alle gegevensdragers van CSS juridisch advies en eveneens worden alle fysieke documenten vernietigd.

 

6. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

 • U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Dit kunt u doorgeven per e-mail (info@cssjuridischadvies.nl).

 

7. Klachten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

 • U kunt uw klacht indienen bij een onafhankelijke toezichthouder met betrekking tot de Algemene wet gegevensbescherming;
 • U mag uw klacht ook indienen via info@cssjuridischadvies.nl onder vermelding van het onderwerp: "Klacht over privacy".

 

25 mei 2018